Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden logo

Algemene voorwaarden Recreatrader.nl

Artikel 1 Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en gewijzigd vanaf 1 april 2017

Recreatrader.nl:
Recreatrader.nl, onderdeel van Import Selekt Caravans, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04069466. Hierna te noemen Recreatrader.nl

Bieder:
RDW erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon welke een bieding heeft uitgebracht

Koper:
RDW erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon welke een bieding heeft uitgebracht, welke is geaccepteerd door een verkoper

Verkoper:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een voertuig heeft aangeboden via Recreatrader.nl en welke een bod heeft geaccepteerd

Voertuig:
Een voertuig betreffende recreatief gebruik, zoals caravan en camper die ter verkoop wordt aangeboden

Transactie:
Een wederzijdse verbintenis waarbij koper zich verplicht om het voertuig van verkoper over te nemen en te betalen. De verkoper verplicht zich met het aangaan van de verbintenis om het voertuig te leveren aan de koper. De koper verplicht zich het voertuig af te halen bij de verkoper tenzij anders overeengekomen

Taxatie:
De door experts in te schatten waarde van een voertuig

Artikel 2 Dienstverlening Recreatrader.nl

 1. De dienstverlening van Recreatrader.nl ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen op een transactie tussen koper en verkoper
 2. Recreatrader.nl bemiddeld tussen koper en verkoper in de recreatievoertuigenbranche

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle taxaties, transacties, overeenkomsten, bemiddelingen en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Recreatrader.nl
 2. Een wederpartij ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest wordt geacht ook akkoord te gaan of zijn te gaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere en eerdere taxaties , transacties, overeenkomsten, bemiddelingen en overige verbintenissen tussen aanbieders, c.q. verkopers en bieders c.q. kopers, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Recreatrader.nl
 3. Individuele afwijkende afspraken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen

Artikel 4 Account

 1. De door Recreatrader.nl verschafte inloggegevens, alsmede emails met links om gegevens in te zien zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden overgedragen
 2. In geval van vermoeden van misbruik van inloggegevens of emails behoudt Recreatrader.nl zich het recht om verder toegang van het account en misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen
 3. De aansprakelijkheid blijft in geval van misbruik bij de gebruiker liggen
 4. Bij niet correct naleven van dit artikel behoudt Recreatrader.nl het recht om het account per direct en zonder enige waarschuwing het account te blokkeren. In geval van misbruik in welke vorm dan ook, kan het zijn dat boete zoals genoemd in artikel 7.2 van toepassing is

Artikel 5 Bemiddeling

 1. Nadat een recreatievoertuig is aangemeld op Recreatrader.nl wordt er een objectnummer toegekend. Vanaf dat moment wordt het object 24 uur getoond aan de bij ons aangesloten en geselecteerde RDW erkende voertuighandelaar. Tijdens dit proces zijn uitsluitend de voertuiggegevens zichtbaar, met uitsluiting van persoonsgegevens op onze afgeschermde inkoopsite
 2. In enkele gevallen zal een voertuig meerdere keren vrijblijvend en in overleg met de eventuele verkoper in een 24 uursbemiddeling komen te staan om tot een verkoop te komen
 3. De door de koper uitgebrachte biedingen hebben een geldigheid van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen

Artikel 6 Prijzen en betalingen

 1. Indien er tussen de koper en de verkoper een transactie tot stand is gekomen is de verkoper verplicht het voertuig te leveren en mag het voertuig niet meer aan een andere koper verkocht worden
 2. Mits de verkoper het voertuig toch aan een andere partij verkoopt, of annuleert na de overeenkomst, dan zal Recreatrader.nl de daadwerkelijke aantoonbare geleden schade exclusief 21% B.T.W. in rekening brengen
 3. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op het bankrekeningnummer van Import Selekt Caravans. Bij te late betaling worden de incassokosten doorberekend en bij uitblijvende betaling wordt de vordering uit handen gegeven aan onze incassopartner. De hieruit voortvloeiende kosten zullen aan u als verkopende partij in rekening worden gebracht op grond van artikel 6:96 lid 2 BW
 4. De administratie van Recreatrader.nl geldt, behoudens tegenbewijs als bewijs van gedane betalingen van door Recreatrader.nl verrichte werkzaamheden
 5. De overeengekomen bemiddelingsfee wordt vermeerderd met omzetbelasting aan koper in rekening gebracht
 6. Alle opgegeven biedingen aan Recreatrader.nl door bieder, koper, verkoper zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting
 7. Mits het object met buitensluiting van Recreatrader.nl, alsnog tussen de koper en verkoper wordt verhandeld, dan zal de daadwerkelijke aantoonbare geleden schade exclusief 21% B.T.W. aan beide partijen in rekening worden gebracht

Artikel 7 Eigendomsrecht

 1. Alle betreffende onderdelen en bescheiden die onderdeel vormen van de samenwerking tussen Recreatrader.nl en de wederpartij zijn uitsluitend voor hem bestemd en mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt
 2. In geval van overtreding van bovengenoemde feiten, zal Recreatrader.nl onmiddellijk een boete opeisen van 5000 EUR en een vergoeding voor de door Recreatrader.nl opgelopen schade, alsmede een boete van 500 EUR voor iedere dag dat de overtreding voortduurt

Artikel 8 Overmacht

 1. Schade die voortkomt uit het gebruik van de websites van Recreatrader.nl is toe te rekenen aan onmacht en Recreatrader.nl is hiervoor niet aansprakelijk te stellen, ook hieruit voorkomende schade is niet toe te verhalen op Recreatrader.nl

Artikel 9 Levering en Overdracht

 1. Indien de verkoper een bod van de koper heeft geaccepteerd komt de transactie tot stand, hierna wordt de bieder koper
 2. De koper verplicht zich om voor het geboden bedrag het object over te nemen mits deze niet voldoet aan de omschrijving van de verkoper op de bemiddelingssite
 3. Het herroepingsrecht op grond van de wet verkoop op afstand is niet van toepassing aangezien het hier een verkoop bij opbod betreft. Derhalve is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen hierop niet van toepassing
 4. De gehele transactie dien binnen 21 dagen afgehandeld te zijn. Indien dit niet het geval is of door omstandigheden niet mogelijk is dient Recreatrader.nl hiervan telefonisch op de hoogte te worden gesteld
 5. In geval van vertraging van de gehele transactie zoals vernoemd in lid 4, welke oorzaak niet toe te rekenen is aan Recreatrader.nl dienen de voortvloeiende schades en kosten te worden vergoed door de veroorzakende partij.
 6. Indien de vertraging veroorzaakt wordt door de verkopende partij, dan zal Recreatrader.nl de hierdoor daadwerkelijke aantoonbare geleden schade exclusief 21% B.T.W. in rekening brengen
 7. De verkopende partij heeft de verplichting om zich binnen 48 uur na de transactie aan de koper te richten, via email of telefonisch en een afspraak te maken voor afhalen van het object
 8. Aflevering vindt plaats op de door de verkopende partij bepaalde locatie, tenzij anders overeengekomen
 9. Op locatie heeft de koper het recht om het object te controleren of het voldoet aan de beschrijving van de verkoper.
 10. Indien er een proefrit moet worden gemaakt, berust het risico en eventuele schade of boetes die hierdoor kunnen ontstaan bij de verkopende partij
 11. De koper heeft het recht, bij constatering van onjuistheden in de omschrijving van het object door de verkoper op locatie, op een redelijke vermindering van de prijs of annulering van de transactie
 12. Voordat koper tot betaling overgaat rust de verplichting bij de verkoper om aan te tonen dat het chassisnummer en het identiteitsplaatje overeenstemmen met het juiste kentekenbewijs. Koper heeft het recht om te controleren of de tenaamstelling juist is met betrekking tot het kentekenbewijs
 13. Bij levering dient de koper de koopsom aan de verkoper te betalen waarna de overdracht van het voertuig plaatsvindt in combinatie met het overhandigen van de betreffende voertuigdocumenten aan de koper
 14. Beide partijen hebben de verplichting om elkaar te voorzien van een kwitantie van ontvangst
 15. Indien een object door de verkoper met een vraagprijs wordt aangeboden, die door een bod van een samenwerkende inkoper kan worden gematcht/ akkoord bevonden wordt, is RecreaTrader gemachtigd om de vraagprijs direct te accepteren en de koop rond te maken op afstand. Hiervoor is vooraf geen contact noodzakelijk met de verkopende partij. Na acceptatie van de vraagprijs door RecreaTrader krijgt u rechtstreeks de bevestiging per mail en bent u verplicht het object te leveren.

Artikel 10 Reclamatie

 1. Eventuele klachten die betrekking hebben op het factuurbedrag of de bemiddeling wanneer de koopovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd dient op schrift en binnen 7 werkdagen nadat de transactie is afgerond aan Recreatrader kenbaar te worden gemaakt

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1.  Recreatrader.nl accepteert geen andere aansprakelijkheid, anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden
 2. De wederpartij vrijwaard Recreatrader.nl tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middelijk of onmiddellijk met een transactie samenhangen
 3.  Recreatrader.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen die onstaan door onjuiste of onvoldoende informatie zijdens de wederpartij behoudens gevallen van opzet of grove schuld
 4. Met uitzondering van grove schuld of opzet, is Recreatrader.nl niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten, ook betrekking hebbende op onjuiste informatie door koper of verkoper verstrekte informatie op bemiddelings en inkoopsites van Import Selekt Caravans
 5. Er worden door Recreatrader.nl geen garanties verstrekt betreffende de inhoud van de uitgevoerde opdracht welke slechts een informatief karakter heeft

Artikel 12 Geschillen

 1. De via de bemiddelingssite gesloten overeenkomst alsmede de algemene voorwaarden is uitsluitend het nederlands recht van toepassing
 2. Voortvloeiende geschillen tussen partijen en de algemene voorwaarden, of via de bemiddelingssite gesloten overeenkomst of daarmee betrekking hebbende zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van het arrondissement waar Recreatrader.nl ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is
 3. Indien er een geschil ontstaat door toedoen van de verkoper, waardoor door diens eigen handelen een transactie niet meer tot stand komt na verkoop, zal deze ontstane schade op de verkoper worden verhaald. Indien tevens door de verkoper, zich hierna door negatief uitten over recreatrader in de media/ op internet,  schade ontstaat voor recreatrader, dan zal dit beboet worden met een bedrag van 1500 euro ex 21% BTW, vermeerderd met de gevolgschade van deze negatieve uitingen, die hiermee voor recreatrader zijn ontstaan.

Artikel 13 Privacy

 1. Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de bemiddelingssite ter beschikking van Recreatrader.nl en bieders te stellen
 2.  Recreatrader.nl mag het door aanbieder opgegeven emailadres als juist blijven beschouwen tot dat deze wijziging op schrift is doorgegeven. De overeenkomst en het overeengekomen bedrag blijven geldig wanneer Recreatrader.nl de tegenpartij hierdoor niet kan bereiken
 3.  Recreatrader.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de juistheid van de door aanbieder verstrekte gegevens en bescheiden waarop Recreatrader.nl de uitvoering van de overeenkomst heeft gebasseerd
 4. De bemiddelingssite is een onderdeel van Import Selekt Carvans, welke wettelijk verantwoordelijk is voor de gegevensverstrekking . Met de persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan, zoals de wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft
 5. Alle gegevens van de aanbieders c.q. verkopers zijn afgeschermd binnen het gehele proces en zijn uitsluitend in te zien door Import Selekt Caravans. Betreffende gegevens zullen niet openbaar worden gemaakt
 6. Uitsluitend indien de aanbieder akkoord gaat met de bieding zullen de gegevens via een email aan de koper bekend worden gemaakt, ook zullen de gegevens van de verkopende partij gedeeld worden met de koper via email
 7. Het object wordt voor de aanbieder vrijblijvend aan de RDW geselecteerde inkopers aangeboden. Na overleg met de verkopende partij kan er een vrijblijvende verlenging plaatsvinden van 24 uur
 8.  Recreatrader.nl behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebasseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting
 9. Na het aanbieden van een object op Recreatrader.nl ontvangt de aanbieder een bevestigingsmail. Mochten hier onjuistheden instaan kan de klant contact opnemen met de klantenserice van Recreatrader.nl via mail of telefonisch

Artikel 14 Druk- en Typefouten

 1.  Recreatrader.nl aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid betreffende druk- en typefouten in de algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden